นโยบายส่วนบุคคล

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อกาหนดฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกําหนด” บังคับใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คํานิยาม ภายในข้อกําหนดฉบับนี้

(ก) “เว็บไซต์ หมายความว่า เว็บไซต์ ชื่อว่า nine-slots และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://nine-slots.com ซึ่งศาเนิน การและให้บริการในลักษณะ ดังต่อไปนี้

เป็นเว็บไซต์ให้บริการสําหรับผู้ที่มีความต้องการที่จะเล่นเกมออนไลน์มือถือ เกมพนันออนไลน์ ผ่านระบบที่เว็บไซต์ได้พัฒนาออกแบบมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 

(ข) “ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ของเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่าการเยี่ยมชม การ ใช้ หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทําด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ก็ตาม

(ค) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัว ตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(ง) “เนื้อหา” หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ ประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือการสื่อสารไม่ ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในเว็บไซต์ และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจํากัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 2 การอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ 

โดยที่เจ้าของเว็บไซต์ได้เปิดให้ใช้งานซึ่งเว็บไซต์ ตามข้อกําหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์ ดังกล่าว โดยในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห้งข้อกําหนดฉบับนี้โดย ละเอียดตลอดแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อกาหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้เจ้าของเว็บไซต์จึง อนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานเว็บไซต์ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกาหนดฉบับนี้

ข้อ 3 ข้อแนะนําการใช้งาน 

ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่สูงสุดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน อาจใช้งานเว็บไซต์ ตามที่เจ้าของเว็บไซต์ กําหนด ดังต่อไปนี้

ระบบ ฝาก-ถอน อัตโนมัติ ช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้บริการ

ข้อ 4 การจํากัดอายุผู้ใช้งาน 

ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าตนมีอายุเกินว่า 18 (สิบแปด) ปีบริบูรณ์แล้ว ณ วันที่ใช้ งานเว็บไซต์ เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีอายุไม่ถึงตามที่ข้อกําหนดฉบับนี้กาหนดไว้ ผู้ใช้งานจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่า โดยวิธี และช่องทางใด รวมทั้ง ผู้ใช้งานยังรับรองอีกว่าจะไม่ยินยอม และจะใช้ความพยามอย่างที่สุดไม่ให้บุคคลอื่นซึ่งมีอายุไม่ถึงตามที่ข้อ กําหนดฉบับนี้กําหนดไว้ ใช้งานเว็บไซต์ ในนามของผู้ใช้งาน

ข้อ 5 การใช้งานเว็บไซต์ 

ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะใช้งานเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

ใช้งานผ่านเว็บ Browser ได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Google Chrome, Firefox,Microsoft Edge
ใช้งานผ่านมือถือทั้งระบบ Android และ IOS

ข้อ 6 ข้อห้ามการใช้งานเว็บไซต์ 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ไป ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คําพิพากษาศาล หรือคําสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ใช้อํานาจรัฐ 

(ข) กระทําการใดๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี 

(ค) กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ในชื่อเสียง สิทธิ์ส่วนบุคคล และสิทธิ์อื่นใดของเจ้าของเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่น 

(ง) กระทําการใดๆ ที่นําไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(จ) กระทําการใดๆ ที่รบกวนการทํางานของระบบแม่ข่าย ชุดคําสั่ง หรือระบบเครือข่ายของเว็บไซต์

ข้อ 7 การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้เจ้าของเว็บไซต์ มีสิทธิ์จัดเก็บ ประมวลผล น่าไปใช้ประโยชน์ซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่เจ้าของเว็บไซต์ อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ชื่อ สกุล เลขที่บัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ 

โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

เพื่อพัฒนาการให้บริการ เพื่อหาความต้องการของผู้ใช้งาน 

โดยที่ผู้ใช้งานมีสัทธิเข้าถึง ลบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง โอนย้าย ปฏิเสธ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่เจ้าของเว็บไซต์ได้ และ ไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้งาน อาจถอนความยินยอมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ชัด ต่อกฎหมายหรือสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ 

ในกรณีที่เจ้าของเว็บไซต์นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกใช้ประโยชน์ เจ้าของเว็บไซต์ ตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนและความรําคาญแก่เจ้าของข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดัง กล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่เป็นการใช้และเปิดเผยตามที่ กฎหมายกําหนด หรือโดยคําสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อํานาจของรัฐ

ข้อ 8 คํารับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน 

ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่ และให้คํารับรองต่อเจ้าของเว็บไซต์ ว่าจะใช้ความพยายามอย่าง ที่สุดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกําหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกาหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดย ในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด ฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น 

(ข) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกาหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถคับใช้ได้ตาม กฎหมายระหว่างเจ้าของเว็บไซต์ และผู้ใช้งาน 

(ค) ผู้ใช้งานจะดําเนินการใดๆ อันจําเป็นและสมควร ให้พนักงานของผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัว แทนใดๆ ของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกําหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย 

(ง) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเกี่ยวกับ หรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบ ของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานตกลงจะปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าไปเกี่ยวข้อง ในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว 

(จ) ในกรณีที่เจ้าของเว็บไซต์มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ ของผู้ใช้ งาน ผู้ไข่งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าของเว็บไซต์โดยสิ้นเชิง

ข้อ 9 การปฏิบัติผิดข้อกําหนดของผู้ใช้งาน 

ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกาหนดฉบับนี้ ศารับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกําหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ เจ้าของเว็บไซต์ได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง 

(ข) ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ ไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 

(ค) ผู้ใช้งานกระทําการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก

(ง) ผู้ใช้งานกระทําการใดๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม เจ้าของเว็บไซต์ โดยดุลพินิจของเจ้าของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว อาจดําเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งาน แก้ไขการกระทํา พฤติกรรมดังกล่าว

(ข) ระงับการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ 

(ค) ยกเลิกสิทธิ์การใช้หรือการเข้าถึง เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่เจ้าของเว็บไซต์ ระงับการใช้งานหรือยกเล็กสิทธิ์การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ ตามข้อกําหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งาน รับทราบและตกลงว่า เจ้าของเว็บไซต์ ไม่มีความรับผิดสําหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่า ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดําเนินการดังกล่าวตามข้อกําหนดฉบับนี้

ข้อ 10 ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า เจ้าของเว็บไซต์อาจระงับการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าเป็นการ ชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) การบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การ ปารุงรักษาระบบแม่ข่าย (Server Maintenance)

(ข) การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดศาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การ ปรับปรุงชุดคําสั่งของเว็บไซต์ (Update) การปรับปรุงชุดคําสั่งของระบบ (Firmware Update)

(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดศาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมา จากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคําสั่งนั้น ไม่ว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคําสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบ ครองของเจ้าของเว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอกก็ตาม

(ง) เหตุสุดวิสัย อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เพลง ไหม้ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ศาสังของรัฐบาล

ข้อ 11 การยกเว้นความรับผิด

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกําหนดฉบับนี้ หรือภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย ปรียายที่เจ้าของเว็บไซต์ จะ

(ก) รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยํา ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ 

(ข) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้เว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ความเสียหายต่อ อุปกรณ์ ระบบ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิ์และชื่อ เสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทําโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้าย แรงของเจ้าของเว็บไซต์ 

(ค) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

(ง) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การกระทํา ของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

ข้อ 12 ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าสิทธิ์ในทรัพย์สิ้นทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เนื้อหาของเจ้าของ เว็บไซต์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบระบบงานใด ที่ ปรากฏในเว็บไซต์และที่ใช้งานบนเว็บไซต์ ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นสิทธิ์เด็ดขาดของเจ้าของเว็บไซต์ทั้งสิ้น

ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ ตราบเท่าที่เจ้าของ เว็บไซต์ อนญาตให้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกําหนดฉบับนี้เท่านั้น และไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกําหนด ฉบับนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อ 13 การเก็บรักษาความลับ 

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากเจ้าของเว็บไซต์ หรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งาน เว็บไซต์ตามข้อกําหนดฉบับนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะ ที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของเจ้าของเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของเว็บไซต์ไว้เป็นความ สับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค่ํา และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทําตามกฎหมาย ศาสังของหน่วยงานที่บังคับใช้อํานาจของ รัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า

ข้อ 14 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เจ้าของเว็บไซต์อาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกําหนดฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน โดยเจ้าของเว็บไซต์จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไข เพิ่มเต็มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดฉบับนี้ด้วย

ข้อ 15 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าท่าข้อกําหนดฉบับนี้ ไม่ทําให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญา แต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฏหมายหุ้นส่วนและบริษัท แต่อย่างใด

ข้อ 16 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกําหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิ์ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตาม ข้อกําหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์ เป็นการล่วงหน้า

ข้อ 17 การสละสิทธิ์

การที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ใช้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ล่าช้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าเจ้าของ เว็บไซต์สละสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าว และการที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้สิทธิ์แต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิ์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 18 การบอกกล่าว

ผู้ใช้งานตกลงให้คําบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ต้องแจ้งให้แก่ตนภายใต้ข้อกําหนดฉบับนี้จะถือว่าได้มีการ แจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังผู้ใช้งานโดยวิธีที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้งานใช้ในการลงทะเบียน

ข้อ 19 กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 20 การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกําหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญา ตกลงจะนําข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย